ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β' ΚΥΚΛΟΣ

Με το πρόγραμμα επιδοτούνται άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί (δεν ήταν επιλέξιμοι στον Α' Κύκλο) πτυχιούχοι (το πτυχίο πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995) για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Είναι επιλέξιμα τα φροντιστήρια και οι περισσότερες δραστηριότητες της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΣΕ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ): Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους, εντός του 2017, οι οποίες είναι οι εξής:

1η περίοδος υποβολής: 5/7 - 9/8/2017 (έληξε)

2η περίοδος υποβολής: 6/9 - 11/10/2017

3η περίοδος υποβολής: 8/11 - 13/12/2017

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Ηλεκτρονικά (σε τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής στο οποίο συμπεριλαμβάνεται Επιχειρηματικό Σχέδιο). Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά κατά την υποβολή. Θα υποβληθούν εφόσον εγκριθεί η πρόταση.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 100% των δαπανών. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη όταν δεν είναι ανακτήσιμος περιλαμβάνονται (ισχύει για τα φροντιστήρια και όσες δραστηριότητες της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ).

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: Μέχρι:

 • 25.000 ευρώ για έναν πτυχιούχο.
 • 40.000 ευρώ για 2 πτυχιούχους (συνεργατικό σχήμα).
 • 50.000 ευρώ για 3+ πτυχιούχους (συνεργατικό σχήμα).

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α (60% του προϋπολογισμού): Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία νέας εταιρίας με ανέργους ή/και μισθωτούς. Πριμοδοτείται η σύσταση εταιριών όπου οι συμμετέχοντες έχουν ίσα εταρικά μερίδια.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β (40% του προϋπολογισμού): Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα που συστήνονται αποκλειστικά από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν επιχείρηση με τη μορφή: Ατομικής Επιχείρησης, ΕΠΕ, ΟΕ., ΕΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Σε όλες τις περιπτώσεις πριμοδοτείται η σύσταση εταιριών όπου οι συμμετέχοντες έχουν ίσα εταρικά μερίδια. (??)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:

 1. Λειτουργικά Έξοδα (μέχρι 60%).
 2. Αμοιβές Τρίτων (μέχρι 20%).
 3. Δαπάνες Προβολής (μέχρι 10%).
 4. Αναλώσιμα (μέχρι 15%).
 5. Ασφαλιστικές Εισφορές (μέχρι 30%).
 6. Μισθολογικό Κόστος (μέχρι 12.000 ευρώ).
 7. Αποσβέσεις Παγίων/Χρηματοδοτική Μίσθωση Εξοπλισμού (μέχρι 20%).
 8. Αγορά /Χρηματοδοτική Μίσθωση Εξοπλισμού/Διαμόρφωση Εσωτ.Χώρου (μέχρι 40%).

Σημείωση: Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα της Keystone είναι επιλέξιμα, κατά περίπτωση, στις κατηγορίες 3, 4, 7 και 8.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

I. Εισοδηματικά κριτήρια

Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:

 • Για την κατηγορία Α: Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

IV. Ο αυτοαπασχολούμενος να μη διαθέτει υποκαταστήματα.

V. Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων.

 • Ο Επαγγ. Χώρος να είναι αυτοτελής (δικές του παροχές, όχι μαζί με κατοικία, όχι συστέγαση με άλλη επιχείρηση).
 • Δείτε όλες τις Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής (Κριτήρια Αποκλεισμού) και τα Κριτήρια/Υποκριτήρια Επιλεξιμότητας στις σελίδες 5-7 του Παραρτήματος 5 (Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης).
 • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εταιρίες με σύμβαση franchise.

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν πάρει πτυχίο από 1/1/1995 και μετά.
 • Ως προς τις επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων, πριμοδοτούνται στο μέγιστο, αυτές που έχουν ιδρυθεί 1/1/2011-31/12/2016 και υπό προϋποθέσεις όσες έχουν ιδρυθεί 1/1/2006-31/12/2010 και από 1/1/2017 και μετά.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Κατηγορία Δικαιούχων Α:

Α.1. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα (Αντικειμενικό κριτήριο) Σχετική Βαρύτητα: 40%

Β.1 Σαφήνεια & Πληρότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου (Υποκειμενικό κριτήριο): 9%

Β.2 Διάρκεια Ανεργίας/Συνάφεια Απασχόλησης με Τίτλο Σπουδών (Αντικ): 15,75 %

Β.3 Δημιουργία Εταιρικού Σχήματος (Αντικ): 20,25%

Γ. Μέσος Όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ του νομού Υποβολής (Αντικ): 15%

Κατηγορία Δικαιούχων Β:

Α.1. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα (Αντικ) Σχετική Βαρύτητα: 40%

Β.1 Σαφήνεια & Πληρότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου (Υποκ): 9%

Β.2 Διάρκεια Έναρξης Επιχείρησης (Αντικ): 31,50 %

Β.3 Δημιουργία Εταιρικού Σχήματος (Αντικ): 4,50%

Γ. Μέσος Όρος του κατά κεφαλή ΑΕΠ του νομού Υποβολής (Αντικ): 15%

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ KEYSTONE ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Κατασκευή Ιστοσελίδας (με προδιαγραφές για ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται από το πρόγραμμα). (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 3).

Key-News Για να ενημερώνετε ΕΣΕΙΣ την ιστοσελίδα σας ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ανεξαρτήτως από το εάν τη φιλοξενούμε εμείς ή όχι. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 3).

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Ιστοσελίδες: Εκπαιδευτική Επικαιρότητα και Περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα σας: Οδηγός Νέου Λυκείου, Βάσεις, Θέματα, Φύλλα Βαθμολογίας, Πανόραμα Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Οδηγός ΕΠΑ.Λ. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2).

Δικτυακά Τεστ μέσω Internet από την ιστοσελίδα σας. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2).

Key-School: Η απόλυτη εφαρμογή οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, επικοινωνίας και διανομής εκπαιδευτικού υλικού, εξειδικευμένη για τις ανάγκες του ελληνικού φροντιστηρίου. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 7).

KeyCMS: Για την Παροχή Ενημέρωσης & Εκπαιδευτικού Υλικού στους Μαθητές σας με κωδικό πρόσβασης, από την ιστοσελίδα σας. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 7).

Προβολή στα Εκπαιδευτικά Portal: www.ekp.gr και www.mixanografiko.gr (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 3).

Key-Exam: Λογισμικό Δημιουργίας Τραπεζών Θεμάτων Αντικειμενικού Τύπου για Τοπικό Δίκτυο και Τράπεζες Θεμάτων Λυκείου, ΕΠΑ.Λ., Αγγλικής Γλώσσας και Παιγνίδια Γνώσεων. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 7).

Εκπαδευτικά CD-ROM Key-Book: Μαθηματικά Γ' Λυκείου, ΑΟΘ, Φυσική, Βιολογία. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 7).

Οδηγός Μηχανογραφικού: Το απόλυτο εργαλείο για την υποστήριξη της δουλειάς του φροντιστηρίου για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου των υποψηφίων του. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 7).

Τηλεφωνήστε μας για προσφορές και προτιμολόγια: 210-8661142

ΔΕΙΤΕ: